Systém managementu

Certifikáty

Thumbnail

Gonvarri Material Handling enviromentální, sociální a správní politika (ESG)

Vedení společnosti KREDIT považuje udržitelný rozvoj za základní aspekt řádného řízení firmy a environmentální, sociální a správní aspekty (ESG) za nedílnou součást našich obchodních činností. Za klíčový prvek naší strategie považujeme odpovědná obchodní rozhodnutí a jednání.

Zásady

V souvislosti s perspektivou ESG se zavazujeme a podporujeme následující aspekty správy a řízení společností:

 • Vysoké standardy obchodní etiky a integrity
 • Nulová tolerance vůči korupci a úplné dodržování platných předpisů a zákonů proti úplatkářství, podvodům, praní peněz a daňovým únikům
 • Dodržování platných antimonopolních zákonů a zákonů o hospodářské soutěži
 • Respektování oprávněných zájmů třetích stran, s nimiž v rámci našeho podnikání jednáme
 • Dodržování zákonů a předpisů platných všude tam, kde podnikáme
 • Dodržování příslušných zásad upravujících ochranu údajů v každé zemi, ve které působíme

Sociální / lidská práva

S ohledem na pracovní a lidská práva očekáváme a podporujeme:

 • Povědomí a dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech
 • Bezpečné a zdravé pracovní podmínky
 • Zamezení diskriminace nebo obtěžování na základě věku, rasy, pohlaví, náboženství, sexuální orientace, zdravotního postižení, národnosti, odborové činnosti nebo jakéhokoli jiného faktoru
 • Respektování práva zaměstnance na svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání v souladu s místními pracovními zákony
 • „Nulovou toleranci“ vůči dětské práci a otroctví v našich obchodních činnostech po celém světě; v našem dodavatelském řetězci netolerujeme otroctví ani dětskou práci
 • Pracovní dobu, která je v souladu s průmyslovými směrnicemi a národními normami, pokud existují, a neměla by být nadměrná
 • Nábor a kariérní postup založený pouze na individuálních zásluhách
 • Prostředí na pracovišti, ve kterém existuje vzájemná důvěra a respekt a kde se každý cítí zodpovědný za výkon a pověst naší společnosti
 • Naše zaměstnance realizující svůj potenciál

Strategie a cíle

Mise společnosti KREDIT, která je součástí nadnárodní skupiny GONVARRI MATERIAL HANDLING, je nabízet svým zákazníkům prvotřídní produkty a zároveň vytvářet pro své zaměstnance kvalitní a bezpečné pracovní prostředí. Být součástí nadnárodní skupiny zahrnuje zajištění vysokých environmentálních, sociálních a správních standardů (ESG). Účelem této politiky je nastínit přístup společnosti KREDIT k zodpovědné výrobě a distribuci produktů, včetně toho, jak funguje KREDIT při zachycování a správě problematiky spojené s ESG ve všech procesech.

Orientace na zákazníka

Spokojenost našich zákazníků je cesta k prosperitě, a proto se zavazujeme:

 • Přinášet zákazníkům vyšší hodnotu našich produktů a služeb než konkurence
 • Udržovat dobré vztahy s partnery s pomocí slušného, otevřeného a korektního jednání a vystupování
 • Ve všech činnostech a vztazích s našimi obchodními partnery plnit požadavky právních předpisů a ostatní závazné povinnosti

Životní prostředí

Zaměřujeme-li se na správnou environmentální praxi, prosazujeme:

 • Neustálé snižování negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí
 • Péči o životní prostředí, větší porozumění environmentálním otázkám a šíření osvědčených postupů našim partnerům
 • Dodržování příslušných místních a mezinárodních norem a právních předpisů v oblasti životního prostředí
 • Energetickou účinnost a řádné řízení zdrojů
 • Aktivní monitorování a minimalizaci dopadů našich činností na životní prostředí
 • Konstrukci výrobků, které minimalizují dopad na životní prostředí během jejich likvidace na konci životnosti

Zdraví & bezpečnost

Obraz naší společnosti je utvářen také aktivním přístupem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V rámci realizace zakázek i provozu společnosti se řídíme následujícími zásadami:

 • Dodržovat všechny právní předpisy a další související předpisy, kterým společnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podléhá
 • Realizovat opatření vedoucí k odstraňování nebezpečí a ke snižování rizik BOZP
 • Účinnou prevencí předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví pracovníků
 • Motivovat pracovníky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, vytvářet podmínky pro jejich spoluúčast při budování, a zlepšování systému BOZP
 • Vytvářet podmínky pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody
 • V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků být transparentní vůči veřejnosti

 

Pro plnění této politiky se vedení společnosti zavazuje k neustálému zlepšování systému managementu a plnění všech požadavků s tím souvisejících.

Od všech zaměstnanců společnosti se očekává důsledné dodržování stanovených postupů a pravidel, vysoká disciplinovanost a aktivní přístup při podávání podnětů na zlepšení.