Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o., sídlem Slavkov č.p. 284, PSČ: 687 64, IČ: 181 88 494, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 1828 (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech v souladu s ust. čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zaměstnance o zpracování jejich osobních údajů, ke kterému dochází ze strany Správce v souvislosti s vznikem pracovněprávního vztahu.

1. Důležité kontaktní údaje při ochraně osobních údajů v rámci Správce

Informace o Správci osobních údajů:Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.
sídlem Slavkov č.p. 284, PSČ: 687 64
IČ: 181 88 494
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 1828

Kontaktní údaje na osobu pověřenou na úseku zpracování a ochrany osobních údajů:

Personální manažerka:
Telefonní číslo:
E-mail:

Bc. Klára Vaculová
725 075 477
klara.vaculova@kredit.cz

2. Vymezení osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů

Správce bude zpracovávat striktně osobní údaje odpovídající stanoveným účelům jejich zpracování. Jedná se o identifikační údaje vyplněné zaměstnancem v osobním dotazníku, v předaném životopise zaměstnance, případně dalších předaných dokumentech (doklad o vzdělání, motivační dopis atd.), nebo i údaje předané osobně zaměstnancem Správci, jako jsou kontaktní údaje zaměstnance apod. Veškeré údaje týkající se předchozí práce, dovedností, znalostí (kvalifikace), potažmo předpokladů k výkonu práce u Správce. V souvislosti se zajištěním tuzemských a zahraničních pracovních cest mohou být rovněž zpracovávány další osobní údaje, zejména číslo pasu zaměstnance. Dále jsou zaměstnavatelem zpracovávány osobní údaje vyplývající z pracovněprávního vztahu jako je výše mzdy a další peněžitá a nepeněžitá plnění poskytovaná zaměstnanci, údaje o rodinných příslušnících v souvislosti s uplatňováním daňových zvýhodnění, případně další osobní údaje nezbytné pro plnění zákonných povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovněprávním vztahem.

V souvislosti ověřením zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu sjednaného druhu práce je dále zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů, a to údaj o zdravotním stavu zaměstnance – způsobilost zaměstnance k výkonu práce vyhotovený lékař pracovnělékařských služeb, jakož i případně evidence pracovního úrazu zaměstnance nebo nemoci z povolání vzniklé po dobu trvání pracovněprávního vztahu.

3. Účel a právní důvod zpracování

Shora uvedené osobní údaje zaměstnance budou Správcem zpracovávány výlučně k plnění práv a povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovněprávním vztahem, tj. uzavřenou pracovní smlouvou, dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Případně jsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů nebo je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu, tj. nejméně po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále po dobu, kterou ukládají Správci obecně závazné právní předpisy.

5. Způsob zpracování a ochrany údajů

Osobní údaje o zaměstnanci jsou získávány přímo od zaměstnance.

Osobní údaje zaměstnance jsou zpracovávány zaměstnanci Správce, a to automatizovaně v elektronické formě v programu PERM a manuálně v osobní složce zaměstnance uložené v kanceláři personálního oddělení.

Při zpracování bude Správce dodržovat veškeré bezpečností zásady ochrany pro zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich zneužití. V případě předání údajů ke zpracování třetí osobě, zpracovateli, má správce smluvně zajištěny podmínky, za kterých mohou zpracovatelé s těmito osobními údaji nakládat, k jakým účelům, včetně jejich závazku dodržovat veškeré povinnost a postupy stanovené GDPR na ochranu osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů

Správce předpokládá předávání či zpřístupnění osobních údajů níže uvedeným zpracovatelům a dále v případech stanovených zákonem státním a správním orgánům a dalším institucím.

Osobní údaje zaměstnanců budou zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 • lékařem pracovnělékařských služeb,
 • externím technikem BOZP a PO,
 • spolupracujícími poradci Správce v případě oprávněného zájmu, zejména daňovými poradci, auditory, IT spolupracovníky a právníky,
 • subjekty zajišťujícími ubytování nebo přepravu zaměstnanců při výkonu tuzemské nebo zahraniční pracovní cesty,
 • subjekty zajišťujícími školení zaměstnanců,
 • zákazníky Správce v případě provádění výkonu práce u zákazníka Správce,
 • státními orgány zemí EU i třetích zemí v případě vyřizování pobytu zaměstnanců v dané zemi pro plnění jejich pracovních povinností,
 • pojišťovnami v případě poskytování pojistného plnění v důsledku škody vzniklé zaměstnanci při plnění pracovněprávních povinností.

7. Poučení o právech subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, tj. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Za účelem uplatnění svých práv může subjekt údajů kontaktovat Správce e-mailem – kredit@kredit.cz nebo e-mailem personální manažerky.