#

Politika kvality

Gonvarri Material Handling enviromentální, sociální a správní politika (ESG)

Gonvarri Material Handling považuje udržitelný rozvoj za základní aspekt řádného řízení podniku a environmentální, sociální a správní aspekty (ESG) tvoří nedílnou součást našich obchodních činností. Za klíčový prvek naší strategie považujeme odpovědná obchodní rozhodnutí a jednání.

Aplikace

Tato politika se vztahuje na všechny operace společnosti GONVARRI MATERIAL HANDLING a jejích dceřiných společností. Generální ředitel je zodpovědný za implementaci této politiky, ale odpovědnost za náš výkon v tomto ohledu leží na všech zaměstnancích v celé společnosti. Každý manažer, vedoucí odpovídá za zajištění toho, aby zásady stanovené v tomto dokumentu byly sděleny všem zaměstnancům, aby jim zaměstnanci rozuměli a dodržovali je v souladu s jejich pracovní odpovědnosti. Zaměstnanci, kteří mají důvodné podezření, že došlo k porušení těchto zásad, jsou povinni nahlásit toto správným způsobem.

Strategie a cíle

Mise společnosti GONVARRI MATERIAL HANDLING je nabízet svým klientům prvotřídní produkty a zároveň vytvářet pro své zaměstnance placené a bezpečné pracovní prostředí. Být nadnárodní společností zahrnuje zajištění vysokých environmentálních, sociálních a správních standardů (ESG). Účelem této politiky je nastínit přístup společnosti GONVARRI MATERIAL HANDLING k zodpovědné výrobě a distribuci produktů, včetně toho, jak funguje GONVARRI MATERIAL HANDLING při zachycování a správě problémů s ESG ve všech procesech. Tento závazek jde nad rámec dodržování pravidel a předpisů a jeho cílem je zajistit, aby GONVARRI MATERIAL HANDLING propagovala udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí. Stejně tak musíme povzbuzovat dodavatele a kooperanty, aby přijali odpovědnou obchodní politiku a praxi.

Životní prostředí

Zaměřujeme-li se na správnou environmentální praxi, prosazujeme:

 • Závazek k neustálému zlepšování v řízení našich dopadů na životní prostředí
 • Péče o životní prostředí, větší porozumění environmentálním otázkám a šíření osvědčených postupů našim partnerům
 • Dodržování příslušných místních a mezinárodních norem a právních předpisů v oblasti životního prostředí
 • Energetická účinnost a řádné řízení zdrojů
 • Aktivní monitorování a minimalizace dopadů našich činností na životní prostředí
 • Konstrukce výrobků, které minimalizují dopad na životní prostředí během jejich likvidace na konci životnosti

 

Sociální / lidská práva

S ohledem na pracovní a lidská práva očekáváme a podporujeme:

 • Bezpečné a zdravé pracovní podmínky
 • Povědomí a dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech
 • Zamezení diskriminace nebo obtěžování na základě věku, rasy, pohlaví, náboženství, sexuální orientace, zdravotního postižení, národnosti, odborové činnosti nebo jakéhokoli jiného faktoru
 • Respektování práva zaměstnance na svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání v souladu s místními pracovními zákony
 • Jasnou „nulová tolerance“ vůči dětské práci a otroctví v našich obchodních činnostech po celém světě; v našem dodavatelském řetězci netolerujeme otroctví ani dětskou práci
 • Pracovní dobu, která je v souladu s průmyslovými směrnicemi a národními normami, pokud existují, a neměla by být nadměrná
 • Nábor a kariérní postup založený pouze na individuálních zásluhách
 • Prostředí na pracovišti, ve kterém existuje vzájemná důvěra a respekt a kde se každý cítí zodpovědný za výkon a pověst naší společnosti
 • Naše zaměstnance realizující svůj potenciál

 

Řízení

V souvislosti s perspektivou ESG se zavazujeme a podporujeme následující aspekty správy a řízení společností:

 • Vysoké standardy obchodní etiky a integrity
 • Nulová tolerance vůči korupci a úplné dodržování platných předpisů a zákonů proti úplatkářství, podvodům, praní peněz a daňovým únikům
 • Dodržování platných antimonopolních zákonů a zákonů o hospodářské soutěži
 • Podpora hospodářského a sociálního blahobytu v zemích a komunitách, v nichž podnikáme
 • Respektování oprávněných zájmů třetích stran, s nimiž v rámci našeho podnikání jednáme
 • Dodržování zákonů a předpisů platných všude tam, kde podnikáme
 • Dodržování příslušných zásad upravujících ochranu údajů v každé zemi, ve které působíme

 

Zdraví & bezpečnost

 • Bezpečnost zaměstnanců a zákazníků společnosti Gonvarri Material Handling je prvořadá; všechna průmyslová a kancelářská pracoviště budou mít účinné systémy řízení bezpečnosti
 • Gonvarri Material Handling bude aktivně přispívat k rozvoji technických norem v odvětví skladovacích zařízení
 • Gonvarri Material Handling bude používat pouze příslušné kvalifikované subdodavatele
 • Gonvarri Material Handling bude propagovat výhody bezpečnostních inspekcí pro naše zákazníky
 • Gonvarri Material Handling zpřístupní zákazníkům aktuální dokumentaci o produktech
 • Gonvarri Material Handling bude respektovat všechny platné normy a právní předpisy pro výrobky a bude udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem

Společnost Gonvarri Material Handling vybízí své zaměstnance a obchodní partnery, aby nahlásili jakékoli selhání společnosti Gonvarri Material Handling nebo jejích dceřiných společností a zaměstnanců, a aby dodržovali výše uvedené závazky.

ESG správa a vykazování

Tento předpis vydává Frank Pohl (generální ředitel skupiny) a je v souladu se závazkem GONVARRI MATERIAL HANDLING k udržitelnému rozvoji. Na provádění předpisu budou dohlížet Brian Howson (ESG Compliance Officer – pracovník odpovědný za dodržování předpisů) a Catherine Andersson (CFO – finanční ředitelka). Otázky související s ESG jsou přezkoumávány dvakrát ročně. Celkový soulad společnosti s tímto předpisem bude každoročně představen a projednán na zasedání správní rady.